אמנת שירות והסכם שכר טרחה עבור שירותי ייעוץ משכנתה

החבילה שתירכש(חובה)
הסכמה לדיוור
DD סלאש MM סלאש YYYY
ברק לשם פיננסים בע"מ, ח.פ. 515084416
מרכז מסחרי "מבנה", ת.ד. 16 בארות יצחק 6090500 (להלן: "היועץ") מצד אחד;
לבין:
ת.ז.
ת.ז.
שכתובתם
(להלן: "הלקוח") מצד שני;
הואיל והלקוח פנה אל היועץ וביקש לקבל ממנו שירותי ייעוץ לצורך ליווי לקבלת משכנתה או מיחזור משכנתה קיימת, כולל בניית תמהיל הלוואה מתאים.
 1. מינוי היועץ
  1. הלקוח ממנה בזה את היועץ ו/או מי מטעמו לפעול ולטפל בשמו בקבלת משכנתה חדשה/מחזור משכנתה קיימת. מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה היועץ רשאי לפעול ולעשות בשמו ובמקומו של הלקוח את כל הפעולות הנדרשות בקשר לעניין הנ"ל.
 2. שירותי הייעוץ
  בכפוף לתשלום התמורה, כהגדרתה להלן, מובהר ומוצהר על ידי היועץ, כי:
  1. היועץ מתחייב לבנות ללקוח תמהיל משכנתה (כולל תקופות, סכומי החזרים, מסלולי ההלוואה) בהתאם לצרכים, לנתונים ולמידע שמסר הלקוח במועד עריכת התמהיל.
  2. היועץ ינהל משא ומתן בקרב הבנקים הרלוונטיים וזאת ככל שניתן בהתאם לתמהיל שיאושר על ידי הלקוח לשם קבלת אישור עקרוני להלוואה (להלן: "האישור העקרוני").
 3. התמורה
  1. שירותי הייעוץ בהתאם להסכם זה יינתנו בהתאם לחבילת השירותים שתירכש על ידי הלקוח כמפורט להלן:
   כל הסכומים המפורטים לעיל כוללים מע"מ כדין (להלן: "התמורה");
 4. תשלום שכר הטרחה
  1. תמורת מתן שירותי הייעוץ, במעמד חתימת הסכם זה ימסור הלקוח ליועץ את פרטי כרטיס האשראי שלו לביטחון בלבד, וחיוב שכר הטרחה יתבצע בשני תשלומים כמפורט להלן:
   1. תשלום ראשון – מחצית מהתמורה תחויב מיד לאחר קבלת האישור העקרוני.
   2. תשלום שני (יתרת התמורה) – המחצית השנייה תחויב עם קביעת מועד לחתימת הלקוח על מסמכי ההלוואה מול הגורם המממן.
 5. תנאי ההסכם
  1. הלקוח מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים ליועץ לצורך מתן השירות הנ"ל אל מול הגורם המממן ומצהיר ומאשר כי המסמכים ונתונים שנמסרו הינם נכונים ומלאים. כמו כן, הלקוח מתחייב לעדכן את היועץ על כל שינוי במצבו הכלכלי.
  2. הלקוח מסכים בזאת כי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים שנמסרו לבנקים ע"י הלקוח באמצעות היועץ, הינה של הלקוח בלבד והיועץ פטור מאחריות, מכל סוג שהוא במידה ויתברר כי הנתונים אינם שלמים או נכונים. הלקוח מצהיר ומאשר כי מסר לידי היועץ את כל המסמכים הדרושים.
  3. היועץ לא מתחייב לתאריך קבלת האישור העקרוני, ככל ויינתן על ידי הבנק למשכנתאות. מניסיון היועץ מובהר, כי הדבר עשוי להתארך עד 30 ימי עסקים ממועד הפנייה לבנק ועד לקבלת תשובה (אישור או דחייה) ואולם, אין ליועץ שליטה על כך וייתכן ויהיו מקרים שבהם פרק הזמן יהיה ארוך יותר.
  4. מובהר למען הסר ספק, כי ליועץ אין שליטה על צדדים שלישיים (ובכלל זה, בנקים למשכנתאות ו/או חברות אשראי חוץ בנקאי), על תנאי משכנתה, הריביות, התמהיל הסופי, זמני התגובה וכו'. כל אילו נתונים לשיקול דעת עצמאי של צדדים שלישיים ואין ליועץ אחריות למחדלים ו/או לדרישות ו/או לחיובים ו/או לתנאים מצד הגורמים השונים לשם אישור ההלוואה ובכלל זה, שמאות, רישומי זכויות וכל עניין אחר שתלוי בצדדים שלישיים או כרוך בשירות מקצועי של אחרים.
  5. הוסבר ללקוח וידוע לו, כי יש להמתין עם כל התקשרות בעסקה ובכלל זה לרכישת נכס עד למועד קבלת האישור העקרוני מהבנק ולאחר שבחן הלקוח, כי ביכולתו לעמוד בתנאי האישור העקרוני ובכלל זה במידת הצורך המצאת שמאות להנחת דעת הבנק, המצאת מסמכים ואישורים לדרישת הבנק והכל בכפוף לאמיתות המידע שמסר הלקוח לבנק.
  6. ידוע ללקוח, כי לשם קבלת ההלוואה הוא עשוי להידרש לבצע בדיקת "אשראי צרכני" טרם אישור ההלוואות בגופי המימון השונים והלקוח נותן מראש הסכמתו לשם כך, לרבות הפניה למערכת נתוני אשראי ע"י היועץ כמיופה כוח בתמורה.
  7. עוד מתחייב הלקוח לשם הצלחת המגעים של היועץ עם הבנקים בניהול המו"מ, כי לא ייצור קשר או יפנה לבנקים השונים בין במישרין ובין בעקיפין ללא תיאום ואישור מראש ובכתב של היועץ.
  8. ידוע לי כי המידע שמסרתי נמסר ו/או יימסר בהסכמתי, מבלי שחלה עליי חובה חוקית למסור אותו, והוא יוחזק במאגרי המידע של היועץ ו/או אצל גופים מטעמו. היועץ יהיה רשאי לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
ולראיה באו הצדדים על החתום ביום:
חתימת הלקוח
חתימת היועץ
קבוצת ברק פיננסים | בארות יצחק, מתחם מבנה, קומה 1.

ברק שוהם סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ,

ח.פ. 515225449, בעלת רישיון סוכן ביטוח תאגיד (בענף הפנסיוני)

מס' 515225449

 

כתובת הסוכנות:

מתחם "מבנה" ת.ד. 16 בארות יצחק 6090500

טלפון: 03-5576060;  פקס: 03-5576070,

מייל: office@barak-fin.com

הצהרת פרטיות ותנאי שימוש באתר

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

אתר ברק פיננסים (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר של ברק פיננסים- בית לצמיחה פיננסית, והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש של הנהלת האתר.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של ברק פיננסים ואין לעשות בהם שימוש, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP  של המחשב שלו, כתובת ה MACID  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

סודיות ופרטיות

צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים האתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר ברק פיננסים.

כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני, טלפון וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה ברק שוהם סוכנות לביטוח (2015) בע"מ ובמאגרי המידע של חברות קשורות אליה, בניהן ברקת לשם פיננסים בע"מ, ק.י ברקת השקעות מתקדמות בנדל"ן בע"מ, נופך דניאל ייזום נדל"ן בע"מ.

מידע פרסומי ודיוור ישיר

הודעה והסכמה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות (דיוור ישיר) ולפי תיקון מספר 40 לחוק התקשרות (בזק ושידורים, התשס”ח- 2008:

ידוע לי כי המידע שמסרתי ו/או אמסור לחברה, יימסר בהסכמתי, מבלי שחלה עליי חובה חוקית למסור אותו, והוא יוחזק במאגרי המידע של החברה ו/או אצל גופים מטעמה, כפי שצוין לעיל.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או יימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר, בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר בין רגיל ובין אלקטרוני ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות SMS וכיוצ”ב ו/או כל פעילות שיווקית אחרת, לרבות אך לא רק לצורך הצעות ביטוח, ייעוץ משכנתה, השקעות, כלכלת משפחה הצעות נדל"ן וכו', שתבוצע על ידי החברה בעצמה או בשיתוף פעולה עם אחרים. כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות במידע גם עיבור סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.

החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים וצדדים אלו יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהן לאותן מטרות שלהן החברה רשאית להשתמש.

צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים האתר ואולם, למרות פעולות שנועדו להגן על מאגרי המידע בהתאם להוראות הדין, לא ניתן למנוע לחלוטין פעולות זדוניות ובמקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה בעניין כלפי צוות האתר ברק פיננסים.

אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז המרכז.

דילוג לתוכן