אמנת שירות והסכם שכר טרחה עבור שירותי ייעוץ משכנתה

החבילה שתירכש(חובה)
הסכמה לדיוור
DD סלאש MM סלאש YYYY
Reset signature Signature locked. Reset to sign again
ברק לשם פיננסים בע"מ, ח.פ. 515084416
מרכז מסחרי "מבנה", ת.ד. 16 בארות יצחק 6090500 (להלן: "היועץ") מצד אחד;
לבין:
ת.ז.
ת.ז.
שכתובתם
(להלן: "הלקוח") מצד שני;
הואיל והלקוח פנה אל היועץ וביקש לקבל ממנו שירותי ייעוץ לצורך ליווי לקבלת משכנתה או מיחזור משכנתה קיימת, כולל בניית תמהיל הלוואה מתאים.
 1. מינוי היועץ
  1. הלקוח ממנה בזה את היועץ ו/או מי מטעמו לפעול ולטפל בשמו בקבלת משכנתה חדשה/מחזור משכנתה קיימת. מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה היועץ רשאי לפעול ולעשות בשמו ובמקומו של הלקוח את כל הפעולות הנדרשות בקשר לעניין הנ"ל.
 2. שירותי הייעוץ
  בכפוף לתשלום התמורה, כהגדרתה להלן, מובהר ומוצהר על ידי היועץ, כי:
  1. היועץ מתחייב לבנות ללקוח תמהיל משכנתה (כולל תקופות, סכומי החזרים, מסלולי ההלוואה) בהתאם לצרכים, לנתונים ולמידע שמסר הלקוח במועד עריכת התמהיל.
  2. היועץ ינהל משא ומתן בקרב הבנקים הרלוונטיים וזאת ככל שניתן בהתאם לתמהיל שיאושר על ידי הלקוח לשם קבלת אישור עקרוני להלוואה (להלן: "האישור העקרוני").
 3. התמורה
  1. שירותי הייעוץ בהתאם להסכם זה יינתנו בהתאם לחבילת השירותים שתירכש על ידי הלקוח כמפורט להלן:
   כל הסכומים המפורטים לעיל כוללים מע"מ כדין (להלן: "התמורה");
 4. תשלום שכר הטרחה
  1. תמורת מתן שירותי הייעוץ, במעמד חתימת הסכם זה ימסור הלקוח ליועץ את פרטי כרטיס האשראי שלו לביטחון בלבד, וחיוב שכר הטרחה יתבצע בשני תשלומים כמפורט להלן:
   1. תשלום ראשון – מחצית מהתמורה תחויב מיד לאחר קבלת האישור העקרוני.
   2. תשלום שני (יתרת התמורה) – המחצית השנייה תחויב עם קביעת מועד לחתימת הלקוח על מסמכי ההלוואה מול הגורם המממן.
 5. תנאי ההסכם
  1. הלקוח מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים ליועץ לצורך מתן השירות הנ"ל אל מול הגורם המממן ומצהיר ומאשר כי המסמכים ונתונים שנמסרו הינם נכונים ומלאים. כמו כן, הלקוח מתחייב לעדכן את היועץ על כל שינוי במצבו הכלכלי.
  2. הלקוח מסכים בזאת כי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים שנמסרו לבנקים ע"י הלקוח באמצעות היועץ, הינה של הלקוח בלבד והיועץ פטור מאחריות, מכל סוג שהוא במידה ויתברר כי הנתונים אינם שלמים או נכונים. הלקוח מצהיר ומאשר כי מסר לידי היועץ את כל המסמכים הדרושים.
  3. היועץ לא מתחייב לתאריך קבלת האישור העקרוני, ככל ויינתן על ידי הבנק למשכנתאות. מניסיון היועץ מובהר, כי הדבר עשוי להתארך עד 30 ימי עסקים ממועד הפנייה לבנק ועד לקבלת תשובה (אישור או דחייה) ואולם, אין ליועץ שליטה על כך וייתכן ויהיו מקרים שבהם פרק הזמן יהיה ארוך יותר.
  4. מובהר למען הסר ספק, כי ליועץ אין שליטה על צדדים שלישיים (ובכלל זה, בנקים למשכנתאות ו/או חברות אשראי חוץ בנקאי), על תנאי משכנתה, הריביות, התמהיל הסופי, זמני התגובה וכו'. כל אילו נתונים לשיקול דעת עצמאי של צדדים שלישיים ואין ליועץ אחריות למחדלים ו/או לדרישות ו/או לחיובים ו/או לתנאים מצד הגורמים השונים לשם אישור ההלוואה ובכלל זה, שמאות, רישומי זכויות וכל עניין אחר שתלוי בצדדים שלישיים או כרוך בשירות מקצועי של אחרים.
  5. הוסבר ללקוח וידוע לו, כי יש להמתין עם כל התקשרות בעסקה ובכלל זה לרכישת נכס עד למועד קבלת האישור העקרוני מהבנק ולאחר שבחן הלקוח, כי ביכולתו לעמוד בתנאי האישור העקרוני ובכלל זה במידת הצורך המצאת שמאות להנחת דעת הבנק, המצאת מסמכים ואישורים לדרישת הבנק והכל בכפוף לאמיתות המידע שמסר הלקוח לבנק.
  6. ידוע ללקוח, כי לשם קבלת ההלוואה הוא עשוי להידרש לבצע בדיקת "אשראי צרכני" טרם אישור ההלוואות בגופי המימון השונים והלקוח נותן מראש הסכמתו לשם כך, לרבות הפניה למערכת נתוני אשראי ע"י היועץ כמיופה כוח בתמורה.
  7. עוד מתחייב הלקוח לשם הצלחת המגעים של היועץ עם הבנקים בניהול המו"מ, כי לא ייצור קשר או יפנה לבנקים השונים בין במישרין ובין בעקיפין ללא תיאום ואישור מראש ובכתב של היועץ.
  8. ידוע לי כי המידע שמסרתי נמסר ו/או יימסר בהסכמתי, מבלי שחלה עליי חובה חוקית למסור אותו, והוא יוחזק במאגרי המידע של היועץ ו/או אצל גופים מטעמו. היועץ יהיה רשאי לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
ולראיה באו הצדדים על החתום ביום:
חתימת הלקוח
חתימת היועץ
קבוצת ברק פיננסים | בארות יצחק, מתחם מבנה, קומה 1.
דילוג לתוכן